Panduan Permohonan

Dalam Bahagian ini –
 1. ‘perjanjian’ ertinya perjanjian bagi kontrak bagi jual beli kediaman perumahan dalam borang yang ditetapkan dalam Jadual G,H,I dan J Peraturan-Peraturan Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan)1989; dan
 2. ‘perjanjian pertama’ ertinya perjanjian yang pertama dibuat antara pembeli dengan pemaju bagi suatu kediaman perumahan berhubung dengan suatu pemajuan perumahan di bawah satu lesen pemaju perumahan dan satu permit iklan dan jualan.

Berdasarkan peruntukan di atas, adalah perlu Seksyen 11 (1B), Peraturan–Peraturan Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1989, Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) turut dirujuk iaitu:

Subperaturan (1) dan (1A) [Jadual G, H, I, J] tidak terpakai jika pada masa suatu kontrak jualan disempurnakan, perakuan siap dan pematuhan bagi sesuatu rumah tempat tinggal itu telah dikeluarkan dan salinan yang disahkan bagi perakuan itu telah diserahkan kepada pembeli.

Senario 1- Membeli rumah yang telah siap selepas tarikh Perakuan Siap dan Pematuhan (Certificate of Completion and Compliance – CCC).

 1. Syarikat Pemaju telah membina 300 unit rumah, dan terdapat 25 unit rumah masih belum dapat dijual walaupun telah siap dibina pada 31 Julai 2019. Pada 1 Ogos 2019, projek tersebut telah mendapat CCC. En.Ali telah melihat iklan berkaitan penjualan rumah ini dan telah menandatangani Perjanjian Jual Beli (PJB) pada 12 Ogos 2019.

 2. Memandangkan PJB ditandatangani selepas CCC dikeluarkan, maka PJB En. Ali tidak tertakluk di bawah Akta 118. Oleh itu, En. Ali tidak layak untuk pelanjutan tempoh DLP di bawah Seksyen 38E, Akta A1641 (Pindaan) 2022.

Senario 2- Menandatangani PJB sebelum tarikh Perakuan Siap dan Pematuhan (Certificate of Completion and Compliance – CCC).

 1. Encik Abu menandatangani PJB pada 3 Februari 2019 dan CCC dikeluarkan pada 4 Februari 2019.

 2. Memandangkan PJB ditandatangani sebelum CCC dikeluarkan, maka PJB itu tertakluk di bawah Akta 118. Oleh itu, En. Abu layak untuk pelanjutan tempoh DLP di bawah Seksyen 38E, Akta A1641 (Pindaan) 2022.

Saya telah baca dan memahami Bahagian A di atas.

 1. Perjanjian jual beli (PJB) ditandatangani sebelum tarikh CCC; DAN
 2. Notis serahan milikan kosong (Vacant Possession – VP) hendaklah berlaku sebelum 1 Jun 2021; DAN
 3. Tempoh tamat liabiliti kecacatan (DLP) semasa jatuh pada atau selepas 1 Jun 2021.

Saya telah baca dan memahami Bahagian B di atas.

Rujuk PJB sama ada tarikh tempoh liabiliti kecacatan (DLP) bermula 30 hari atau 14 hari dari tarikh notis serahan milikan kosong (VP).

Jadual 1

Senario Catatan
Kunci telah diambil dalam tempoh 30 hari dari tarikh surat VP Tarikh DLP akan bermula mengikut tarikh surat VP
CONTOH 1:
Tarikh Surat VP 16 November 2020
Tarikh Ambil Kunci 10 Disember 2020
(hari ke 30)
Tarikh Mula DLP 16 November 2020
(mengikut tarikh surat VP)
Tarikh tamat DLP 15 November 2022
(tarikh mula DLP + 24 bulan)
Kunci telah diambil pada hari ke 31 dan selepasnya dari tarikh surat VP Tarikh DLP akan dikira bermula hari ke 31 dari tarikh surat VP.
CONTOH 2:
Tarikh Surat VP 16 April 2021
Tarikh Ambil Kunci 16 Mei 2021
Tarikh Mula DLP 16 Mei 2021
(hari ke-31 dari tarikh surat VP)
Tarikh tamat DLP 15 Mei 2023
(tarikh mula DLP + 24 bulan)
CONTOH 3:
Tarikh Surat VP 16 Mac 2021
Tarikh Ambil Kunci 12 Mei 2021
Tarikh Mula DLP 15 April 2021
(hari ke-31 dari tarikh surat VP)
Tarikh tamat DLP 14 April 2023
(tarikh mula DLP + 24 bulan)
Kunci telah diambil dalam tempoh 14 hari dari tarikh surat VP. Tarikh DLP akan bermula mengikut tarikh surat VP
CONTOH 4:
Tarikh Surat VP 16 April 2021
Tarikh Ambil Kunci 29 April 2021
(hari ke 14)
Tarikh Mula DLP 16 April 2021
(mengikut tarikh surat VP)
Tarikh tamat DLP 15 April 2023
(tarikh mula DLP + 24 bulan)
Kunci telah diambil pada hari ke 15 dan selepasnya dari tarikh surat VP. Tarikh DLP akan dikira bermula hari ke 15 dari tarikh surat VP.
CONTOH 5:
Tarikh Surat VP 16 Mac 2021
Tarikh Ambil Kunci 30 Mac 2021
Tarikh Mula DLP 30 Mac 2021
(hari ke-15 dari tarikh surat VP)
Tarikh tamat DLP 29 Mac 2023
(tarikh mula DLP + 24 bulan)
CONTOH 6:
Tarikh Surat VP 16 Mac 2021
Tarikh Ambil Kunci 30 April 2021
Tarikh Mula DLP 30 Mac 2021
(hari ke-15 dari tarikh surat VP)
Tarikh tamat DLP 29 Mac 2023
(tarikh mula DLP + 24 bulan)
Nota:
 1. Seperti Klausa 26(3) Jadual G, Klausa 27(3) Jadual H, Klausa 26(3) Jadual I dan Klausa 27(3) Jadual J (Bagi lesen pemajuan yang diluluskan selepas 1 Jun 2015) menyatakan seperti berikut:

  Apabila habis tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh penyampaian notis daripada Pemaju yang meminta Pembeli untuk mengambil pemilikan Petak tersebut, sama ada atau tidak Pembeli sebenarnya telah mengambil pemilikan atau menduduki Petak tersebut, Pembeli hendaklah disifatkan telah mengambil pemilikan kosong.

 2. Bagi lesen pemajuan yang dikeluarkan sebelum 1 Jun 2015, tempoh penyerahan pemilikan kosong yang terdapat dalam PJB adalah 14 hari.

  Apabila tamat tempoh empat belas (14) hari dari tarikh notis daripada Penjual yang meminta Pembeli supaya mengambil pemilikan Harta tersebut, sama ada atau tidak Pembeli sebenarnya memiliki atau memduduki Harta tersebut, Pembeli hendaklah disifatkan telah menerima pemilikan kosong.

 3. Sebarang pertikaian berkaitan tarikh mula DLP, pembeli disarankan untuk mengemukakan permohonan kepada Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR), KPKT.

Saya telah baca dan memahami Bahagian C di atas.

 1. Untuk Seksyen 38E Akta A1641 (Pindaan) 2022, satu (1) borang untuk satu (1) unit rumah perlu diisi walaupun di pemajuan yang sama/berlainan atau dibina oleh pemaju yang sama/berlainan;

 2. Bagi pembeli yang telah mendapat pelanjutan di bawah Seksyen 36(1), 36(2) dan 36(3), Akta 829, boleh membuat semakan pelanjutan seksyen 38E, Akta A1641 (Pindaan) 2022 dengan mengisi nombor rujukan di pautan berikut : https://dlp.kpkt.gov.my/

  Nota:
  Bagi pembeli yang mempunyai VP sebelum 18 Mac 2020 perlu membuat semakan kelayakan pelanjutan DLP di bawah seksyen 36(1), Akta 829 untuk mendapatkan nombor rujukan.
 3. Bagi pembeli yang menerima VP daripada 18 Mac 2020 hingga 31 Oktober 2021 dikehendaki menggunakan borang berkaitan daripada tiga jenis harta seperti berikut:

  i. Unit Individu iaitu menggunapakai PJB Jadual G / Jadual I Mengisi borang X1 atau X2
  ii. Unit Strata iaitu menggunapakai PJB Jadual H / Jadual J

  (Jika tarikh CCC Unit Petak dan Harta Bersama (Common Property) adalah sama)

  Nota:
  Tarikh tamat DLP baharu di bawah Seksyen 38E Akta A1641 (Pindaan) 2022 adalah termasuk Unit Petak dan Harta Bersama (Common Property).

  **Harta Bersama merujuk kepada kemudahan-kemudahan bersama yang disediakan oleh pemaju. Contoh: gimnasium, surau, kolam renang, lif dll.

  Mengisi borang Y1 atau Y2
  iii. Unit Strata iaitu menggunapakai PJB Jadual H / Jadual J

  (Jika tarikh CCC Unit Petak dan Harta Bersama (Common Property) adalah berbeza)

  Mengisi Borang Z1 atau Z2
 4. Bagi pengisian maklumat di dalam borang, sekiranya pembeli tidak pasti mengenai tarikh pengambilan kunci, pembeli disyorkan untuk memasukkan tarikh Notis Serahan Milikan Kosong (VP).

 5. Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC)

  “perakuan siap dan pematuhan” ertinya perakuan siap dan pematuhan yang diberikan atau diluluskan di bawah Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 [Akta 133] dan mana-mana undang-undang kecil yang dibuat di bawah Akta itu yang memperakukan bahawa kediaman perumahan itu telah siap dan selamat serta layak untuk diduduki tetapi tidak termasuk perakuan siap dan pematuhan sebahagian.

  Mengikut Akta 118, hanya Borang F (CCC) sahaja yang diterima pakai sebagai syarat cara Penyerahan Milikan Kosong (VP).

Saya telah baca dan memahami Bahagian D di atas.

Sekiranya pemaju tidak mematuhi pengecualian tempoh liabiliti kecacatan dalam tempoh 1 Jun 2021 sehingga 31 Oktober 2021 dan pelanjutan tempoh liabiliti kecacatan bagi menggantikan tempoh yang dikecualikan, pembeli boleh mengemukakan aduan ke Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) melalui Sistem Aduan Bersepadu KPKT : https://aduan.kpkt.gov.my/ atau memfailkan tuntutan di Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR), KPKT.

Saya telah baca dan memahami Bahagian F di atas.


Saya telah baca dan memahami Bahagian A hingga F di atas