jata_negara
SISTEM SEMAKAN DAN KELULUSAN PENGECUALIAN (PELANJUTAN) TEMPOH LIABILITI KECACATAN (DEFECT LIABILITY PERIOD - DLP) BAGI SEKSYEN 36(1), 36(2) AKTA 829 dan Seksyen 38E, AKTA A1641 (PINDAAN) 2022
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan
Jumlah Dilawati : web counter